Définition jiujitsu

Citations Synonymes Définition
Jiujitsu (Nom commun)
Masculin (orthographe rectifiée de 1990)
  • Variante orthographique de jiu-jitsu.