Définition Peshmerga

Définition de peshmerga

peshmerga (Nom commun)